Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie internetowej pobierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres pocztowy, adresy e-mail), to odbywa się to, o ile jest to możliwe, zawsze dobrowolnie. Te dane nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na fakt, że przesyłanie danych za pomocą internetu (np. podczas komunikacji drogą e-mailową) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona przed ingerencją ze strony osób trzecich nie jest możliwa.

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowej stopki redakcyjnej przez osoby trzecie do wysyłania nie zażądanych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych jest niniejszym wyraźnie zabronione. Operatorzy serwisów zastrzegają sobie jednoznacznie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, np. w formie spamu.